Privacystatement

PRIVACYSTATEMENT STICHTING RECHTSWINKEL NUNSPEET

Stichting Rechtswinkel Nunspeet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacystatement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk informeren.

In dit privacystatement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Rechtswinkel Nunspeet.

Stichting Rechtswinkel Nunspeet verwerkt persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Stichting Rechtswinkel Nunspeet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Zo leggen we in dit privacystatement uit hoe we uw gegevens verwerken en waarvoor we dat doen. We vertellen hier ook wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens.

Dit privacystatement geldt voor iedere dienstverlening van Stichting Rechtswinkel Nunspeet waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

Als Stichting Rechtswinkel Nunspeet zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacystatement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Stichting Rechtswinkel Nunspeet
F.A. Molijnlaan 186
8071 AK Nunspeet
Het bestuur van de Rechtswinkel is verantwoordelijk voor de manier waarop Stichting Rechtswinkel Nunspeet uw persoonsgegevens verwerkt. Zij zijn te bereiken via info@rechtswinkelnunspeet.nl en handelen in haar hoedanigheid als Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Wat is het verwerken van persoonsgegevens?
Verwerken is alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan. Het verzamelen, maar ook het opslaan, opvragen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en verwijderen van gegevens uit onze administratie. Dit is een zeer ruim begrip.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect iets over een natuurlijk persoon zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Rechtswinkel Nunspeet?
Stichting Rechtswinkel Nunspeet beschikt over persoonsgegevens in het geval dat u deze zelf aan ons hebt verstrekt of doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of producten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
1. Voor- en achternaam
2. Telefoonnummer
3. E-mailadres
4. Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door via ons contactformulier extra informatie te verstrekken over uw juridische vraag.

Hoelang verwerkt Stichting Rechtswinkel Nunspeet uw persoonsgegevens?
De AVG schrijft geen bewaartermijnen voor. Hoe lang persoonsgegevens mogen worden bewaard hangt samen met het doel waarvoor deze gegevens worden verwerkt.

Wij hanteren de volgende bewaarpolicy.

Stichting Rechtswinkel Nunspeet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren we de persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden net u zolang als nodig en voor een periode van maximaal 1,5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden?
Stichting Rechtswinkel Nunspeet verkoopt of verstrekt uw gegevens niet aan derden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Het bestuur van de Stichting Rechtswinkel Nunspeet.

Zijn er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Is er een toestemming nodig?
Stichting Rechtswinkel Nunspeet kan u om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. In het geval dat u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

Welke regels gelden voor Stichting Rechtswinkel Nunspeet bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland zijn wij onder meer gebonden aan:

  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  • De Telecommunicatiewet

Wat zijn uw rechten?
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die Stichting Rechtswinkel Nunspeet van uw hand heeft gekregen. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Rechten zijn niet absoluut, er zijn altijd uitzonderingen mogelijk waardoor wij geen gehoor aan het verzoek kunnen geven. Als dat zo is dan leggen we dat gemotiveerd uit.

In het geval dat u ons een verzoek stuurt over één van deze rechten, zullen wij hier binnen vier weken op reageren. U kunt ons een verzoek doen via het contactformulier op de website, per e-mail of telefonisch.

Stuurt u het verzoek aan Stichting Rechtswinkel Nunspeet o.v.v. ‘privacy’ via ons contactformulier. In het verzoek moet zoveel mogelijk worden gespecificeerd op/om welke persoonsgegevens het verzoek betrekking heeft. Ook moet het verzoek voorzien zijn van naam, adres en telefoonnummer.

Recht op inzage van de persoonsgegevens
Als bezoeker heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u bij ons kunt opvragen welke persoonsgegevens er worden verwerkt en voor welke doelen die gegevens worden gebruikt.

Recht op correctie of verwijdering van de gegevens
Als bezoeker heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verbeteren in het geval dat deze gegevens onjuist zijn. U kunt ook een verzoek doen aan Stichting Rechtswinkel Nunspeet om de gegevens te verwijderen.

Recht op verzet en recht op beperking van het gebruik
Als bezoeker van ons heeft u wettelijk gezien een aantal mogelijkheden om zich te verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming hebt gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens of uw toestemming intrekken.

In het geval dat u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door ons onrechtmatig is of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kunt u een verzoek tot beperking van de verwerking doen. De gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan in het geval u nog wacht op een controle van de gegevens of op een antwoord op het verzet tegen het gebruik.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid/recht op dataportabiliteit
U kunt ons een verzoek doen om de gegevens die wij van u hebben over te dragen aan een andere verantwoordelijke.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid geldt alleen voor persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of op basis van een overeenkomst.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Stichting Rechtswinkel Nunspeet kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door onze medewerkers. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

Stichting Rechtswinkel Nunspeet neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van encrypties en toegangscodes. Daarbij maken wij een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.

Waar kunt u terecht met een klacht of een vraag?

Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rechtswinkel Nunspeet kunt u zich richten tot ons via uw contactpersoon binnen onze organisatie.

Daarnaast kunt u met vragen of klachten terecht bij ons bestuur handelend in haar hoedanigheid als Functionaris Gegevensbescherming (FG) om toe te zien op de naleving van de AVG.

Ook kunt u zich rechtstreeks wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Kunnen wij dit document wijzigen?
Ja, ons privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen. Zo passen wij het privacystatement aan als er bijvoorbeeld nieuwe gegevensverwerkingen zijn. En als deze wijzigingen ook voor uw belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar.