Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING RECHTSWINKEL NUNSPEET

Algemene voorwaarden in pdf.

1. Toepasselijkheid
1.1 Stichting Rechtswinkel Nunspeet is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met als doelstelling het verschaffen van gratis en verkennend juridisch advies aan de inwoners van de gemeente Nunspeet. Het doel zoals beschreven in de statuten luidt als volgt:

(a) het verlenen van kosteloos juridisch advies aan ingezetenen van de gemeente Nunspeet, met dien verstande dat:

  • het verstrekte advies juridisch verkennend en indicatief van aard zal
   zijn, en
  • doorverwezen zal worden naar een advocatenkantoor indien het gewenste juridisch advies de reikwijdte van de rechtswinkel overschrijdt.

(b) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan de Stichting Rechtswinkel Nunspeet (hierna: Rechtswinkel) worden gegeven alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden.

1.3 De in artikel 1.1 vermelde doelstelling wordt bereikt namens de Rechtswinkel door het geven van rechtshulp door studenten van een universiteit of een hbo-instelling in Nederland en door reeds afgestudeerde rechtenstudenten die werkzaam zijn in de (juridische) praktijk (hierna: Rechtswinkeliers). De Rechtswinkeliers zijn op vrijwillige basis verbonden aan de Rechtswinkel en verrichten op parttimebasis werkzaamheden voor de Rechtswinkel.

2. Opdracht
2.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan de Rechtswinkel te zijn gegeven en zodoende niet aan enig aan de Rechtswinkel verbonden persoon. Ditzelfde geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde Rechtswinkelier wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

2.2 Onder ‘verbonden persoon’, zoals genoemd in 2.1, wordt begrepen: de Rechtswinkeliers en het bestuur van de Rechtswinkel.

2.3 De Rechtswinkel zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en hierbij uiterste zorgvuldigheid betrachten. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is evenwel nimmer sprake.

2.4 De opdrachtgever (hierna: Cliënt) is de Rechtswinkel geen vergoeding verschuldigd voor de door laatstgenoemde verrichte werkzaamheden.

3. Werkwijze
3.1 De Rechtswinkel werkt ten behoeve van de dienstverlening als bedoeld in 1.3 met één wijze van contact:

 • Het inloopspreekuur: tweemaal per maand op dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:00 uur.

3.2 De in artikel 1.3 omschreven dienstverlening zal aan de Cliënt steeds verleend worden door minstens twee Rechtswinkeliers tezamen. In beginsel zullen de Rechtswinkeliers de Cliënt voorzien van een verkennend juridisch advies.

3.3 Het is voor de Cliënt niet mogelijk om op een ander gewenst tijdstip contact op te nemen met de Rechtswinkeliers om antwoord te krijgen op een vraag, dan gedurende het in de artikel 3.1 genoemde tijdstip.

3.4 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij of zij de benodigde informatie en documentatie zo spoedig mogelijk aan de Rechtswinkeliers verstrekt. Indien de Cliënt niet (alle) benodigde informatie en documentatie heeft meegenomen naar het inloopspreekuur, niet inzichtelijk kan maken tijdens het telefonisch spreekuur, dan wordt de Cliënt, afhankelijk van de aard van de zaak, verzocht om (terug) te komen op een ander inloopspreekuur.

3.5 Het al dan niet opvolgen van het advies van de Rechtswinkeliers, ongeacht waar of wanneer dit verstrekt wordt, is de verantwoordelijkheid van de Cliënt.

4. Zaak niet aannemen
4.1 De Rechtswinkel is niet verplicht om een zaak in behandeling te nemen. Dit kan bijvoorbeeld in geval van de volgende omstandigheden (deze opsomming is niet limitatief):

 • De zaak betreft geheel of gedeeltelijk een niet-juridische aangelegenheid;
 • Er bestaat naar het oordeel van de Rechtswinkeliers een (te) lage kans op een voor de Cliënt tot wezenlijk voordeel strekkende uitkomst, gelet op de op het moment van het aannemen van de zaak bij de Rechtswinkel feitelijk aanwezige kennis;
 • De zaak betreft een rechtsgebied waarin de Rechtswinkel geen rechtshulp biedt;
 • De Cliënt verzwijgt of verstrekt opzettelijk geen of onjuiste gegevens die relevant zijn voor de dienstverlening in de zin van artikel 1.3;
 • De Cliënt vertoont agressie op, tijdens of na het inloopspreekuur, gericht tegen een verbonden persoon en/of andere cliënten of bezoekers van de Rechtswinkel. Agressie kan aanleiding zijn om een zaak te sluiten, de Cliënt te weren van het inloopspreekuur of aangifte te doen bij de politie;
 • De Cliënt heeft alvorens of in de loop van de behandeling door de
  Rechtswinkel een andere belangenbehartiger ingeschakeld in dezelfde zaak, welke niet verbonden is aan de Rechtswinkel;
 • Indien de Rechtswinkeliers besluiten om de zaak niet aan te nemen, zullen zij waar mogelijk de Cliënt doorverwijzen naar een juridisch dienstverlener. Aan een doorverwijzing (of het achterwege laten daarvan) kan de Cliënt geen rechten ontlenen.


5. Doorverwijzing naar een juridisch dienstverlener

5.1 Na kennis te hebben genomen van een juridisch probleem van de Cliënt, kunnen Rechtswinkeliers besluiten om de zaak door te verwijzen naar een ander juridisch dienstverlener, waarna de zaak vervolgens verder zal worden behandeld door de juridisch dienstverlener. De zaak van de Cliënt bij de Rechtswinkel zal dan in beginsel worden gesloten.

5.2 De Cliënt heeft vanzelfsprekend het recht geen gebruik te maken van de doorverwijzing. De juridisch dienstverlener heeft het recht de zaak niet aan te nemen.

5.3 De Rechtswinkeliers zullen de Cliënt zo spoedig mogelijk berichten over het besluit tot doorverwijzing van de zaak naar de juridisch dienstverlener met vermelding van diens relevante gegevens.

6. Aansprakelijkheid
6.1 De verbonden personen zijn niet persoonlijk gebonden en/of aansprakelijk.
6.2 Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit, of in verband met de uitvoering van werkzaamheden – daaronder inbegrepen feitelijk of juridisch onjuiste of vertraagde adviezen – is uitgesloten die tijdens het spreekuur gegeven wordt. Alsook in 2.3 benadrukt de Rechtswinkel dat er tijdens de spreekuren slechts verkennend juridisch advies wordt gegeven. De Rechtswinkel betracht
hierbij uiterste zorgvuldigheid. Desondanks is het al dan niet opvolgen van het gegeven advies voor de verantwoordelijkheid van de Cliënt. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover er sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of een opzettelijke tekortkoming.

6.3 Aan de website van de Rechtswinkel of overige berichten op sociale media kunnen geen rechten worden ontleend.

6.4 Als de Rechtswinkel in verband met de dienstverlening voor de Cliënt een derde inschakelt die niet met de Rechtswinkel is verbonden, is de Rechtswinkel niet aansprakelijk voor een fout gemaakt door die derde. De Cliënt geeft de Rechtswinkel de bevoegdheid om namens de Cliënt een aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden die deze derde bedingt.

6.5 Een vordering tot schadevergoeding moet binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geworden met de schade en de aansprakelijkheid van de Rechtswinkel worden ingesteld, op straffe van verval.

7. Klachtenprocedure
7.1 Alle klachten dienen eerst ter plekke op het spreekuur kenbaar te worden gemaakt aan de Rechtswinkelier. Indien dit niet leidt tot een oplossing, kan een klacht worden voorgelegd aan het bestuur. De Cliënt richt de klacht per post of via info@rechtswinkelnunspeet.nl aan het bestuur van de Rechtswinkel. Na onderzoek neemt het bestuur contact op met de Cliënt.

8. Toepasselijk recht / bevoegde rechter
8.1 Op de rechtsverhouding tussen de Rechtswinkel en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter.

8.3 Partijen zullen niet een beroep op de rechter doen alvorens zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

9. Publicatie / wijziging en uitleg van de Algemene Voorwaarden
9.1 Deze algemene voorwaarden zullen op aanvraag kosteloos worden toegezonden en zijn gepubliceerd op de website van de Rechtswinkel:
www.rechtswinkelnunspeet.nl.

9.2 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

9.3 De Rechtswinkel heeft het recht om een of meer bedingen van deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

9.4 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt, dan tast dit de geldigheid van deze algemene voorwaarden in het geheel niet aan. De Rechtswinkel zal de nietige bepaling vervangen door een bepaling die geldig is en die gezien de aard en het doel van de overeenkomst zoveel mogelijk overeenkomt met de nietige bepaling.

Nunspeet, oktober 2019